Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Защита на личните данни

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май 2018 г. и е приложим на територията на целия Европейски съюз, има задължителен характер и по отношение на всички български дружества, които следва да съобразят дейността си с него.
В областта на защитата на личните данни, можем да съдействаме за:

  • консултация и изготвяне на вътрешни правила, политики и други стандартни документи, които следва да бъдат приети във връзка осигуряване на съответствие със защитата на личните данни;
  • съдействие в случай на нарушаване на сигурността и зашитата на личните данни;
  • консултация относно въпроси, касаещи защитата на личните данни при трудовите отношения, включително извършване на наблюдение на работното място и обработването на чувствителни данни от работодателя;
  • консултации на клиенти във връзка с изготвяне на отговори на искания на субекти за достъп до лични данни, както и оказване на съдействие във връзка с уреждане на отношенията по повод а самите искания;
  • съдействие относно въпроси на зашитата на личните данни във връзка със сделки (напр. във връзка с разкриване на информация по повод на извършване на правен анализ или сделка по прехвърляне на данни като част от прехвърляне на активи) или аутсорсинг сделки;
  • предоставяне на консултации относно извършване на маркетинг по телефона, чрез електронни или текстови съобщения, както и профилиране.